COVID-19Насоки на Министерството на образованието и науката

Указания на Министерство на здравеоопазването относно присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА