ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ II СУ „ПРОФ. Н. МАРИНОВ“

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

В качеството си на председател на обществения съвет към  II СУ„Професор Никола Маринов“, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 29.10.2018 г. , от 12,00 ч., в дирекцията на II СУ „Професор Никола Маринов “.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Промяна в състава на обществения съвет преди изтичане на определения му срок.
  2. Отчет на дейността на обществения съвет за учебната 2017/2018 година
  3. Отчет на III тримесечие за изпълнението на бюджета на училището за 2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
Димана Петрова

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com