ПО ТРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТА ЩЕ РАБОТЯТ УЧЕНИЦИ ОТ ВТОРО СУ “ ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ“

На 09 октомври 2019г. г-жа Анета Куманова подписа договори с Центъра за развитие на човешките ресурси, за реализиране на три проекта, по програма Еразъм +.

Училището ни кандидатства и спечели тези проекти, които ще бъдат реализиране през 2019-2021г.

Проектите са разработени от училищни екипи, от няколко европейски държави.


Retelling Europe: The last 50 years. – „Да разкажем за Европа – последните 50 години”

Партньори в този проект са училища от Испания, Турция, Полша, Италия, Ирландия и България.

В Таргет групата участниците са между 13 и 15 годишна възраст, а в проекта ще се включат 30 възпитаници на Второ СУ.

Целите на проекта са: Учениците да определят тази част от собствената си култура, която се е вплела в общото европейско наследство. Да се съхрани материалното и нематериално наследство на всяка страна, партньор в проекта, за бъдещите поколения. Да се измери степента на промяна, настъпила през последните 50 години, поради социални и културни промени. Формиране на толерантност и приемане на различните общности, като част от голямото европейско семейство. Подобряване на комуникативните умения на английски език. Запознаване с образователните системи в отделните страни. Участие на семейството в живота на училището като институция, важна за развитието на децата. Включване на местни институции, имащи отношение към образователната система, в страните партньори.

Ученици и учители ще работят по теми като ” Фолклор на партньорите-минало и настояще”, „Правата на жените”, „ Развитие на занаятчийството през последните 50 години”, „ Развитието на града”.


We are What We Eat – „Ние сме това, което ядем”

Партньори са училища от Испания, Словения, Турция, България.

По проекта ще работят ученици от среден курс.

Същият има за цел да даде на учениците познание за важността на водене на здравословен живот чрез дейности, свързани с храна, спорт и гастрономически традиции ,във всяка държава. Да придаде стойност на историята, културата и традициите на европейските държави чрез опознаване на тяхната реалност. Създаване на здравословни навици на хранене, както и насърчаване на учениците при използване на нови технологии, съществуващи платформи за обмен и комуникация, социални мрежи, Padlet, eTwinning и др.


Let’s Learn from the Others – “Нека научим от другите”

Партньори са училища от Чехия, Италия, Гърция, България.

Участници – ученици от 15 до 18 годишна възраст.

Проектът има за цел да обърне внимание на съществени и актуални европейски въпроси:

  1. Значението на икономическата устойчивост на ЕС и неговата конкурентоспособност в световен мащаб.
  2. Значението на ценностите на ЕС. Демократичните принципи, международното сътрудничество, както и засилване на осведомеността и уважението към уникалното културно наследство на всяка държава, членка на ЕС.

Всяка институция, участваща в проекта ,ще предоставя различен вид образователни теми.

  • Италия – авиация, транспорт и логистика.
  • Чехия – химия, екология, предприемачество.
  • Гърция – хранителна промишленост, местни МСП.
  • България – история на България, социални изследвания, изкуство.

Участието в проекта ще донесе много нови знания и положителни емоции на участниците.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: