Компютърен клуб „Web Idea“

Компютърният клуб „Web Idea“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, е създаден с цел усъвършенстване дигиталните умения на учениците – за търсене, сортиране, обобщаване и представяне на информация. 15 шестокласници изучават предимствата на облачните технологии, което ги прави по-самостоятелни и уверени по време на дистанционното обучение. Те се учат да създават документи и да работят със споделени такива в облачното пространство. Ръководителят на клуба Йоанна Цанкова – старши учител по информатика и ИТ, акцентира и върху принципите на общуването, спазването на етичните правила и опасностите в интернет пространството. По този начин се осигурява позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на учениците и към подобряване на резултатите им от учебната дейност.

Клуб „Web Idea“ е създаден по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: