Психолингвистично изследване на ученици

Учениците от XI б клас, профил ,,Хуманитарни науки“ при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха психолингвистично изследване. В часовете за практическа работа по профилирана подготовка – модул ,,Езикът и обществото“, те проследиха динамиката на лексикални единици, отразяващи нагласите спрямо своето и чуждото.

Проучването демонстрира как мисленето на хората се проявява на ниво значение на думата. В експеримента се включиха учениците от всички палралелки на XI клас. Материалът, събран чрез асоциативен тест, съдържа лексикалните единици българин, родина и чужденец. Срещу всяка от думите стимули участниците записаха първата си асоциация. Сформираните екипи направиха количествен и качествен анализ, като проследиха нивото на стереотипност и абстрактност, оценъчения компонент и различията между отговорите на момичетата и момчетата. Обобщението показва, че момчетата имат повече неутрални реакции, а при момичетата преобладават емоционално-оценъчни характеристики. По-голям е процентът на позитивните асоциации. Сред националните герои, с които се индетифицират гимназистите, най-устойчива е фигурата на Васил Левски.

Психолингвистичното изследване гимназистите проведоха под ръководството на Славка Георгиева – старши учител по български език и литература.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: