юни 22, 2024

Насочване на ученици с хронични заболявания

За родителитеСъобщения

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства приема документи на учениците от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в РУО – Търговище, стая 204, както следва:

Насочването на ученици с хронични заболявания, е физически и сензорни увреждания, както и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще се осъществява по следния график:

  • понеделник, сряда, петък — от 09.00 часа до 13.00 часа
  • вторник, четвъртък – от 13.30 часа до 17.30 часа.

На комисията следва да се предоставят следните документи:

  • заявление по образец с подредени желания – оригинал – може да се изтегли от сайта https://www.riotargovishte.com, секция „Образци на документи”;
  • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания – оригинали и копия;
  • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства – оригинал;
  • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването се извършва по списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, както и на списък за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката. Списъкът е публикуван на сайта https://www.riotargovishte.com, секция „Прием след VII клас”, публикация „Насочване”.

Списък с профилите и специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област Търговище ще бъде изнесен и в сградата на РУО – Търговище, до 3 дни преди началото на работата на комисията.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content