май 30, 2024

Обучение по гражданско образование

Дейности

От 06.12 до 08.12.2019г двадесет и двама преподаватели в прогимназиален етап от Второ средно училище „Професор Никола Маринов“ взеха участие в обучение на тема „Гражданско образование – формиране на ценностни нагласи у младите хора“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /2014 – 2020г./, Дейност 1

Тридневното обучение по гражданско образование на учители бе проведено в комплекс „Хоризонт“ – гр. Варна.

Професор Янка Тоцева, преподавател в катедра „Педагогика“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и обучител към Синдиката на българските учители, представи основните цели на гражданското образование и нуждата от нови методи в преподаването.

В теоретичното обучение и практическата насоченост „учене чрез преживяване“ педагозите работиха с интерес, обогатиха познанията и уменията си за работа с младото поколение в областта на гражданското образование.

Чрез решаване на казуси и практически задачи влизаха в различни социални роли. В малки групи обсъждаха взаимовръзките и приликите, които съществуват между хората и общностите по света.

Акцентът в обучението бе поставен върху формиране на умения за работа в екип, стимулиране на критическото мислене на младите хора, които имат нови светоусещания и модели за възприемане на света.

След приключване на обучението ,сред участниците беше проведена анкета, целяща получаване на обратна връзка за удовлетвореността от съдържанието и организацията му.

Извършен беше мониторинг от г-жа Д. Накова – експерт проекти и програми към РУО – Търговище и от г-жа Елеонора Панайотова – заместник – директор към школото.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content