май 30, 2024

Ученици от Второ СУ “ Професор Никола Маринов“ започнаха работа по проект „Образование за утрешния ден“

Образование за утрешния ден

Във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ за учебната 2019 / 2020 г. Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

В училището са сформирани пет групи:

  • „SMART в компютърния свят“ с ученици от 6 и 7 клас, ръководител Венка Петрова.
  • „Мултимедиен свят“ с ученици от 5 клас, ръководител Йоанна Цанкова.
  • „Дигитален свят“ с ученици от 4 клас, ръководител Мария Ангелова.
  • „Виртуален свят“ с ученици от 4 клас, ръководител Петя Грудева.
  • „Компютърен свят“ с ученици от 4 клас, ръководител Емил Маринов.

Общият брой ученици обхванати по проекта са 84, които се обучават в пет области – грамотност за данни и информация, създаване на дигитално съдържание, комуникация и сътрудничество, решаване на проблеми и информационна сигурност.

Обучението за всяка група в клубовете се провежда в съответствие със знанията и уменията на учениците така, че да се гарантира формирането и развитието на дигиталните им компетентности. Използването на иновативни методи на преподаване и усвояване на практически умения ще стимулира творческия потенциал на участниците. В края на обучението всеки ученик ще получи сертификат, съгласно Eвропейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности.

Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content