април 13, 2024

Компютърен клуб „Виртуален свят“

Образование за утрешния ден

В компютърен клуб „Виртуален свят“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, 15 четвъртокласници усвояват знания и умения за работа в дигиталното общество. По време на заниманията учениците придобиват начални навици за информационна грамотност; запознават се с частите на компютърната система; назовават основните периферни устройства в нея и познават тяхното предназначение; различават апаратната част от програмното осигуряване на компютъра. Участието на четвъртокласниците в клуба допринася за интегриране на образователните технологии, както и за повишаване мотивацията за тяхното използване. Ръководител на клуба е Петя Грудева – старши учител по информатика и ИТ.

Клуб „Виртуален свят“ е създаден по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content