май 19, 2024

Квалификация на педагогически специалисти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Дейности

От 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. 70 педагогически специалисти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище бяха на обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1.

Участващите бяха разделени в 3 групи според темите, по които работиха:

  • „Образование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание за учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища“ – с продължителност на обучението 48 часа – 3 кредита; лектор – Христина Терзиева

Обучението на педагогически специалисти беше насочено към интересно и стимулиращо образование, към използване уменията и активността на децата в интернет и развиване на тяхната креативност, аналитично мислене, възможности за работа в екип.

  • „Играта като интерактивен образователен метод, развиващ уменията, компетентностите, ценностите и нагласите на участниците в образователния процес“ – с продължителност на обучението 48 часа – 3 кредита; лектор – Детелина Пангелова

Акцентът беше поставен върху усвояването на знания чрез игровите методи, подбиране на подходящи игрови модели и техники, запознаване с характеристиките на различни типологични игри за успешни резултати в личностното развитие на ученика.

  • „Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни“ – с продължителност на обучението 48 часа – 3 кредита; лектор – Клара Милошева

Обучаваните усъвършенстваха своите умения да възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, да разграничават и назовават различни емоции, да изработват разнообразни стратегии и да прилагат съвременни ресурси за развитие на социална и емоционална интелигентност.

Обучението се проведе в хотел „Империал“, курортен комплекс „Слънчев бряг“ със съдействието на РУО – Търговище в лицето на експерт, програми и проекти г-жа Донка Накова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content