ДейностиНовини

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

През учебната 2021/2022 г. 9 учители и 120 ученици работят по НП „Заедно в грижата за ученика“ Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап”.
Ние осъзнаваме, че постъпването в прогимназиален етап на обучение е кризисен период в живота на ученика, тъй като съвпада с период на специфични психологически и физически промени в личностното му развитие. Усвояването на знанията в прогимназиален етап се характеризира с различия в изискванията на учителите, макар и обективно обусловени от различията на комплексния характер на обучението в началния етап и от предметно-ориентираното обучение в прогимназиалния. За отчитане на ефективност на принципа на приемственост между образователните етапи, важно условие е оптимизирането на психолого-педагогическите взаимодействия в класната стая, което би могло да се постигне чрез екипна работа на учителите от начален и прогимназиален етап, която да се изразява в планиране и реализиране на различни подходи в обучението, включително индивидуален и диференциран.
Екипната работа между началните учители и учителите по учебни предмети от прогимназиалния етап при планиране на обучението може съществено да облекчи прехода за учениците между двата етапа на обучение, което се явяваше и главня цел на учителите разработили и осъществили дейностите по Проекта. В редица работни срещи между учителите от начален етап и учителите от прогимназиален етап беше решено, че най-ефективно би било:
Първо, учителят предметник да наблюдава урок по съответния предмет, проведен в паралелка от випуска на четвъртокласниците.
Второ, всеки от учителите предметници да изнесе урок във всека една от петте паралелки в четвърти клас, като запознае будещите петокласници с предмета, по който преподава и материала, който ще бъде изучаван по един забавен и интересен начин, чрез използване на различни методи на презентиране.
Всички уроци преминаха неусетно и при огромен интерес от страна на четвъртокласниците, което беше сигурен знак, че сме изпълнили основната си задача – плавен преход между начален и прогимназиален етап и успешна адаптация на учениците към новите изисквания в пети клас.
Учителите, участвали в Проекта, доказаха за пореден път, че партньорските взаимоотношения между учителите от начален и прогимназиален етап на обучение във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, град Търговище не са просто стратегия , а реалност.
Екипът разработил и осъществил дейностите по Проекта е следния:
Учители от начален етап:
1. Галина Стоянова Пенчева – старши учител в начален етап
2. Палвир Стефанов Жечев – старши учител в начален етап
3. Светлана Божидарова Михайлова – старши учител в начален етап
4. Мариана Манева Атанасова – старши учител в начален етап
5. Румянка Николова Добрева – старши учител в начален етап

Учители от прогимназиален етап:
1. Галина Неделчева Петрова – старши учител по български език и литература;
2. Илиана Димитрова Димитрова – учител по математика;
3. Цветелина Христова Кирилова – старши учител по човекът и природата;
4. Десислава Ангелова Христова – старши учител по география и икономика.