април 24, 2024

ПроектиРавен достъп

Второ СУ получи преносими компютри за учители и ученици по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Второ СУ получи преносими компютри за учители и ученици по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент – Министерството на образованието и науката осигури на училището 1 брой универсален шкаф за зареждане /LANDE/ LN-CS22U6060-BL-541-B1 на стойност 1369,61 лв.

Второ СУ „Проф.Никола Маринов“ получи 110 преносими компютри с марка DELL Latitude Education 3190 2-in-1 с обща стойност 92.400 лв. Единичната цена на всяко устройство е 840 лв. Техническите средства се предоставят за временно ползване от ученици.

За педагогическия персонал на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ по Оперативната програма на Европейския социален фонд са получени 31 броя преносими компютри с единична цена 1000.80 лв. Общата стойност на всички лаптопи с марка Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 e 31.024,80 лв.

Техническите средства се предоставят само за образователни цели и осигуряват техническата обезпеченост на ученици и педагогически персонал. Благодарение на Оперативната програма се гарантира непрекъснат учебен процес по време на кризи и обучение от разстояние в електронна среда.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content