април 14, 2024

Учебната година във Второ СУ с множество групи пo Занимания по интереси и гост-преподаватели

ДейностиЗанимания по интересиНовини

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ дава старт на групите по Занимания по интереси. За тази учебна година са сформирани 36 образователни, креативни, иновативни и ползотворни общности, които ще сътворяват, прилагат и усвояват. Групи по изкуства, спорт, езиков свят, дигитални компетентности и хуманитарни науки ще провокират интереса на над 600 ученици.

Целта на заниманията по интереси е интегриране на ключови компетентности, интеркултурно възпитание, гражданско образование. Насърчаването на креативността на учениците и формиране на критическо мислене са фокус в „Занимания по интереси“.

Общностите имат за своя кауза да провокират интереса на възпитаниците във връзка с иновациите и тяхната употреба за учебни цели. Клубове, състави и отбори ще вдъхновят учениците за изяви както на регионално, така и на национално ниво. Предвиденото провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, посещения на културно-исторически обекти, институции и организации, доказано повишава мотивацията на обучаемите и гарантира успешната им адаптация в бъдеще.

През тази учебна година в екипът на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, във връзка с провеждането на „Занимания по интереси“, ще се присъединят гост-преподаватели, които ще предадат своите знания, умениа и вдъхновение.

Skip to content