юни 21, 2024

Продължават дейностите по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Равен достъп

И тази учебна година продължават дейностите по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент – Министерството на образованието и науката.

За миналата учебна година по проекта са получени:

  • 1 брой универсален шкаф за зареждане /LANDE/ LN-CS22U6060-BL-541-B1 на стойност 1369,61 лв.
  • 110 преносими компютри с марка DELL Latitude Education 3190 2-in-1 с обща стойност 92.400 лв. Единичната цена на всяко устройство е 840 лв. Техническите средства се предоставят за временно ползване от ученици.
  • За педагогическия персонал на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ по Оперативната програма на Европейския социален фонд са получени 31 броя преносими компютри с единична цена 1000.80 лв. Общата стойност на всички лаптопи с марка Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 e 31.024,80 лв.
  • Сформирани 8 групи по Дейност 2, в което са преминали обучение 39 първокласника.

През настоящата 2022/2023 учебна година интересът към дейностите е увеличен:

  • Дейност 2 – сформирани 16 групи с общ брой ученици – 96;
  • Дейност 3 – сформирани 4 групи с общ брой включени учители – 22;
  • Дейност 4 – сформирани 12 групи с общ брой родители – 84.

Благодарение на Оперативната програма се гарантира непрекъснат учебен процес по време на кризи и обучение от разстояние в електронна среда, подготвени ученици, учители и родители.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content