Информационен ден по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

На 27.01.2023 г., в конферентната зала на хотел „Терра Европа“ се проведе Информационен ден по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Организатор бе Регионалното управление на образованието в Търговище. На срещата присъстваха директори, заместник-директори и учители от всички 50 училища от област Търговище.

Добра практика по тази дейност бе представена от Венка Петрова – ст. учител по информатика и информационни технологии във Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище.

Г-жа Петрова запознава присъстващите с организация на дейностите в групата, която тя ръководи за тази учебна година. Представени бяха целите, програмата и основните задачи, както и моменти от пряката работа с учениците.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: