НовиниПриродоматематически

Приключиха дейностите по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”

През 2022/2023 учебна година по проект „Образование за утрешния ден” с тематична област – компютърно моделиране/кодиране се сформираха три групи с ученици от V, VI и IX клас. Целта на дейностите по проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности. Ръководители на клубовете бяха г-жа Венка Петрова, г-жа Петя Грудева и г-жа Мария Ангелова.
Най-големите ученици от IX клас, профил „Математически“ с ръководител Венка Петрова, изготвяха различни приложения с графичен интерфейс на обектно ориентирания език за програмиране С#.
Ученици от VI клас с ръководител Петя Грудева и ученици от V и VI клас, с ръководител Мария Ангелова, създаваха уеб сайтове, използвайки маркиращия език HTML и езика за описание на стилове CSS.
Учениците съставяха проекти на избрана от тях тема, в които включиха текст, изображения, звук, видео, хипервръзки, които представиха пред публика.
Участието на учениците в извънкласните форми повишава тяхната дигитална компетентност, допринася за развитието на абстрактното и логическото им мислене, както и на творческите способности. Прилагането на теоретичните знания и натрупването на практически опит играе важна роля в процеса на личностната и социална реализация.