май 21, 2024

Учебна екскурзия до резервата „Сребърна“ – по проект „ПрироДА“

ДейностиПриродоматематически

На 02.06.2018 г. 50 ученици от шести и десети клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха учебна екскурзия до природния резерват „Сребърна“, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Те наблюдаваха с телескоп и бинокли чапли, розови пеликани и много други птици в естествените им находища. Голям интерес у всички предизвикаха плаващите тръстикови острови в езерото Сребърна, върху които птиците гнездят.

Учениците са участници в проект „ПрироДА“, чиято главна цел е повишаване на информираността за важността на националната екологична мрежа Натура 2000, като ключов елемент за по-високо качество на живот. Ръководители на дейностите на училищно ниво са Николинка Петкова и Цветелина Кирилова – старши учители по биология и здравно образование.

„Учебната екскурзия до резервата „Сребърна“ и другите дейности по проекта „ПрироДА“ допринасят за формирането и развиването екологичната култура на учениците, които обогатяват знанията си за неделимата връзка „човек-природа” и развиват уменията си за прилагане на тези знания в реални житейски ситуации“ – сподели Н. Петкова.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content