Съобщения

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

II СУ „ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ” ГРАД ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на I-ви етаж в сградата на II СУ „Професор Никола Маринов” в град Търговище, бул.“Трайко Китанчев“ 39, представляващ терен с площ 1.00 кв.м. поставяне на автомат за топли безалкохолни напитки, със срок за наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 100.00 лв./год.

Търгът ще се проведе на 07.02.2019 г. от 11.00 часа в дирекцията – кабинет ЗДАСД на II СУ „Професор Никола Маринов” град Търговище, бул.“Трайко Китанчев“ 39.

За допълнителна информация – телефон  0894679173


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com