юли 22, 2024

Административни услуги

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование /в сила от учебната 2020/2021 година/

Издаване на диплома за средно образование

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентностите в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Skip to content